Umowa {literal} {/literal}
Miejscowość Słupsk, data: {$document.fromdate|date_format:"%Y-%m-%d"}


UMOWA NR {$document.nr}

O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET


Umowa zawarta zostaje na okres :

Niniejsza umowa została sporządzona pomiędzy firmą ZetNet Zbigniew Struski
ul. Przemysłowa 35/10, 76-200 Słupsk NIP: 839-281-01-39 (zwaną dalej "Operatorem") a:

Imię i nazwisko (Nazwa): {$customerinfo.customername}Adres zamieszkania:{$customerinfo.address}
{$customerinfo.zip} {$customerinfo.city}
Pesel: {$customerinfo.ssn}NIP:{$customerinfo.ten}
Regon: {$customerinfo.regon}Telefon: {$customerinfo.phone}
Dane do biura obsługi: Numer ID: {$customerinfo.id}Dane do biura obsługi: PIN: {$customerinfo.pin}

Zwanego dalej "Klientem" lub "Abonentem".
§1 Abonent decyduje się na kupno usługi, której parametry techniczne i koszt opisany jest w ninieszej umowie (ceny brutto):
{foreach from=$assignments item=a} {/foreach}
{t}Service:{/t} {t}Value:{/t} {t}Payment:{/t}
{$a.name} {$a.value|money_format} {$a.period}
{t}Total:{/t} {sum array=$assignments column="value" string_format="%01.2f"} zł  
§2 Abonent zobowiązuje się do opłacania comiesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości określonej w §1
Opłaty Abonamentowe płatne są w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc aktualny na podstawie wystawionej faktury VAT za usługi świadczone przez Operatora.

Specyfikacja:
{section name=customernodes loop=$customernodes} {/section}
Lista hostów posiadających dostęp do sieci
Nazwa HOSTA: Adres IP: Adres MAC: Brama, DNS
{$customernodes[customernodes].name} {$customernodes[customernodes].ip} {$customernodes[customernodes].mac} Brama: x.x.x.1, gdzie x.x.x ozn. klasę adresu IP, DNS: 194.28.168.1
§3 Abonent potwierdza znajomość REGULAMINU, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Obie strony umowy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.
§4 Abonent otrzymuje w dzierżawę urządzenia telekomunikacyjne wymienione w par. 12 niniejszej umowy. Abonent zobowiązuje się do użytkowania powyższych urządzeń zgodnie z ich zastosowaniem na podstawie instrukcji obsługi. Abonent zobowiązuje się do pokrywania kosztów ubezpieczenia urządzeń. W przeciwnym wypadku ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt. W przypadku zniszczenia lub jakiegokolwiek zaniedbania, które doprowadzić może do zniszczenia urządzenia, pokryje koszty naprawy lub wymiany urządzeń. Powierzony do użytkowania sprzęt Abonent zobowiązuje się zwrócić w stanie nie pogorszonym, na każde żądanie Operatora w terminie 14 dni od daty jego pisemnego doręczenia. W przeciwnym wypadku Abonent zobowiązuje się do zapłaty równowartości powierzonego sprzętu (wg aktualnych cenników dystrybutowrów określonego sprzętu).
§5 Okres wypowiedzenia:
§6 Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
§7 Abonent oświadcza że posiada tytuł prawny do lokalu w którym Operator zainstaluje przyłącze do swojej sieci lub zgodę właściciela lokalu na zainstalowanie przyłącza Operatora. W przypadku konieczności instalacji urządzeń na dachu lub elewacji budynku Abonent oświadcza że posiada stosowne zgody i zezwolenia Administracji budynku.
§8 Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
- Operator: ZetNet Zbigniew Struski ul. Przemysłowa 35/10, 76-200 Słupsk
- Abonent: {$customerinfo.address}, {$customerinfo.city}, {$customerinfo.zip}, {$customerinfo.city}.
W przypadku niepoinformowania przez którąkolwiek ze stron umowy o zmianie powyższego adresu do korespondencji, korespondencję wysłaną na powyższe adresy uznaje się za doręczoną.
§9 Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisania. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy w Słupsku.
§10 W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Upoważnienie jest ważne w okresie obowiązywania umowy.
§11 Abonentowi zostaje udzielony rabat na aktywację przyłącza w kwocie: w zamian za podpisanie umowy z obowiązkowym okresem obowiązywania.
§12 Podpisując niniejsza umowę Abonent kwituje odbiór poniżej wymienionego sprzętu stanowiącego własność Operatora.

§13 Dodatkowe adnotacje - uwagi:Abonent: Operator:

...........................................

...........................................