Umowa {literal} {/literal}
Miejscowość Słupsk, data: {$document.fromdate|date_format:"%Y-%m-%d"}


UMOWA NR {$document.nr}

O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET


Umowa zawarta zostaje na okres :

Niniejsza umowa została sporządzona pomiędzy firmą ZetNet Zbigniew Struski
ul. Przemysłowa 35/10, 76-200 Słupsk NIP: 839-281-01-39 (zwaną dalej "Operatorem") a:

Imię i nazwisko (Nazwa): {$customerinfo.customername}Adres zamieszkania:{$customerinfo.address}
{$customerinfo.zip} {$customerinfo.city}
Pesel: {$customerinfo.ssn}NIP:{$customerinfo.ten}
Regon: {$customerinfo.regon}Telefon: {$customerinfo.phone}
Dane do biura obsługi: Numer ID: {$customerinfo.id}Dane do biura obsługi: PIN: {$customerinfo.pin}

Zwanego dalej "Klientem" lub "Abonentem".
§1 Abonent decyduje się na kupno usługi, której parametry techniczne i koszt opisany jest w ninieszej umowie (ceny brutto):
{foreach from=$assignments item=a} {/foreach}
{t}Service:{/t} {t}Value:{/t} {t}Payment:{/t}
{$a.name} {$a.value|money_format} {$a.period}
{t}Total:{/t} {sum array=$assignments column="value" string_format="%01.2f"} zł  
§2 Abonent zobowiązuje się do opłacania comiesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości określonej w §1
Opłaty Abonamentowe płatne są w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc aktualny na podstawie wystawionej faktury VAT za usługi świadczone przez Operatora.

Specyfikacja:
{section name=customernodes loop=$customernodes} {/section}
Lista hostów posiadających dostęp do sieci
Nazwa HOSTA: Adres IP: Adres MAC: Brama, DNS
{$customernodes[customernodes].name} {$customernodes[customernodes].ip} {$customernodes[customernodes].mac} Brama: x.x.x.1, gdzie x.x.x ozn. klasę adresu IP, DNS: 194.28.168.1
§3 Abonent potwierdza znajomość REGULAMINU, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Obie strony umowy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.
§4 Abonent otrzymuje w dzierżawę urządzenia telekomunikacyjne wymienione w par. 12 niniejszej umowy. Abonent zobowiązuje się do użytkowania powyższych urządzeń zgodnie z ich zastosowaniem na podstawie instrukcji obsługi. Abonent zobowiązuje się do pokrywania kosztów ubezpieczenia urządzeń. W przeciwnym wypadku ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt. W przypadku zniszczenia lub jakiegokolwiek zaniedbania, które doprowadzić może do zniszczenia urządzenia, pokryje koszty naprawy lub wymiany urządzeń. Powierzony do użytkowania sprzęt Abonent zobowiązuje się zwrócić w stanie nie pogorszonym, na każde żądanie Operatora w terminie 14 dni od daty jego pisemnego doręczenia. W przeciwnym wypadku Abonent zobowiązuje się do zapłaty równowartości powierzonego sprzętu (wg aktualnych cenników dystrybutowrów określonego sprzętu).
§5 Okres wypowiedzenia:
§6 Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
§7 Abonent oświadcza że posiada tytuł prawny do lokalu w którym Operator zainstaluje przyłącze do swojej sieci lub zgodę właściciela lokalu na zainstalowanie przyłącza Operatora. W przypadku konieczności instalacji urządzeń na dachu lub elewacji budynku Abonent oświadcza że posiada stosowne zgody i zezwolenia Administracji budynku.
§8 Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
- Operator: ZetNet Zbigniew Struski ul. Przemysłowa 35/10, 76-200 Słupsk
- Abonent: {$customerinfo.address}, {$customerinfo.city}, {$customerinfo.zip}, {$customerinfo.city}.
W przypadku niepoinformowania przez którąkolwiek ze stron umowy o zmianie powyższego adresu do korespondencji, korespondencję wysłaną na powyższe adresy uznaje się za doręczoną.
§9 Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisania. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy w Słupsku.
§10 W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Upoważnienie jest ważne w okresie obowiązywania umowy.
§11 Abonentowi zostaje udzielony rabat na aktywację przyłącza w kwocie: w zamian za podpisanie umowy z obowiązkowym okresem obowiązywania.
§12 Podpisując niniejsza umowę Abonent kwituje odbiór poniżej wymienionego sprzętu stanowiącego własność Operatora.

§13 Dodatkowe adnotacje - uwagi:Abonent: Operator:

...........................................

...........................................
02.09.2009r
REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET w firmie ZETNET Zbigniew Struski

I. Postanowienia ogólneeeee
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą ZetNet Zbigniew Struski zwanym dalej Operatorem sieci, z siedziba w 76-200 Słupsk, przy ul. Przemysłowej 35/10, NIP:839-281-01-39, a korzystającym z usług Operatora – Abonentem. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz usług określonych w załącznikach do umowy na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin staje się wiążący w momencie złożenia podpisu przez Abonenta, lub osoby przez niego upoważnionej, na formularzu Umowy Abonenckiej lub w momencie faktycznego rozpoczęcia korzystania z usług.
2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie jego znowelizowanej wersji na serwerze zetnet.slupsk.pl pod adresem: http://www.zetnet.slupsk.pl
3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną lub informacją na stronie firmy www.zetnet.slupsk.pl, załączaną do faktur lub rachunków za świadczone usługi. Regulamin staje się obowiązujący w 30 dni od daty wysłania wiadomości do Abonentów. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w termi-nie 30-to dniowym od daty powiadomienia Abonenta oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Abonenta. W przypadku sprzeciwu w formie pisemnej Umowa Abo-nencka zostaje rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
4. Abonent zobowiązuje się do zapoznania z nowym Regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji.
5. Konto w niniejszym regulaminie oznacza zbiór wszystkich usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta.
II. Świadczenie usług dostępu do sieci Internet przez Operatora.
1. Operator gwarantuje Abonentowi dostęp do sieci Internet poprzez własną sieć teleinformatyczną, z możliwością korzystania z usług objętych Umową Abonencką, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci Operatora. Na przerwy techniczne skła-dają się okresy związane z konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.
3. Operator w miarę możliwości będzie informował Abonentów o przerwach technicznych wykorzystując do tego wszelkie możliwe środki. Przerwy techniczne nie powo-dują zmian naliczania abonamentu w żadnej formie.
4. W momencie zawarcia umowy, Operator dostarczy Abonentowi wszystkie informacje niezbędne do uzyskania przez Abonenta dostępu do Sieci Operatora w formie zapisu w umowie.
5. Operator nie gwarantuje współpracy sieci ze wszystkimi systemami operacyjnymi i sprzętem różnych producentów, natomiast dołoży wszelkich starań i będzie świadczył odpłatny serwis techniczny na rzecz Abonenta w celu usunięcia wszelkich problemów związanych z usługami sieci .
III. Korzystanie z usług Operatora.
1. Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim i międzynarodowymi umowami obowiązującymi w Polsce.
2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo urządzeń podłączonych do sieci Operatora.
3. Abonent, który ma stałe hasło zabezpieczające, przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego koncie.
4. Abonent nie może podłączać innych obcych urządzeń do sieci bez pisemnego zezwolenia Operatora w żadnej formie. Wyjątek od tej reguły stanowi podłączanie in-nych komputerów Abonenta w przypadku gdy jest on wyposażony w urządzenie służące do rozdziału pasma internetowego a komputery te znajdują się w lokalu Abonen-ta wymienionym w umowie o świadczenie usług przez Operatora.
5. Osoby trzecie, nie będące klientami Operatora, są uprawnione do korzystania z usług świadczonych przez Operatora wyłącznie na odpowiedzialność Abonenta uży-czającego konta-komputera Abonenta. Abonent odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z usług Operatora przez osoby trzecie, a wszystkie koszty dodat-kowe wynikłe z korzystania z usług przez osoby trzecie obciąża Abonenta. Abonent nie będzie korzystał z usług Operatora w celu uzyskania dostępu do informacji, da-nych i haseł osób trzecich.
6. Korzystanie z zasobów systemu Operatora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu Sieci Operatora, stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje interwencje administratora Sieci. Nadużycie, o którym mowa to w szczególności: modyfikacja, zmiana i odtworzenie kodu źródłowego, dekompilacja, dea-semblacja lub stworzenie opracowań opartych na protokołach sieciowych będących własnością Operatora, próby włamań i włamania na serwery Operatora.
7. Abonent nie może dokonywać w żadnym przypadku bezzasadnego obciążania sieci a zwłaszcza: dokonywać skanowania u użytkowników, numerów sieci żadnym protokołem, żadnym oprogramowaniem bądź urządzeniami, działania takie będą interpretowane jako rażące naruszenie warunków umowy.
8. Usługi świadczone dla osób indywidualnych – prywatnych nie mogą być wykorzystywane przez Abonenta do celów zarobkowych, komercyjnych jak również nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży, użyczenia. W przypadku stwierdzenia, że Abonent odsprzedaje bądź użycza usługi świadczone przez Operatora osobom trzecim podlega restrykcjom finansowym w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie dwa tysiące złotych i 00/100) i stanowi to rażące naruszenie regulaminu i może spowodować zerwanie umowy z Abonentem z winy Abonenta.
9. Zależnie od rodzaju nadużycia, Abonent może otrzymać ostrzeżenie poczta lub jego konto może zostać zablokowane do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stro-na decydująca o określeniu rodzaju nadużycia jest Operator. W przypadku, gdy Operator uzna, ze nadużycie nie było celowe, odblokuje konto Abonenta. Jeżeli jednak uzna, ze było celowe, zastrzega sobie prawo zamknięcia konta. Zamkniecie konta jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, bez prawa do odszkodowania ze strony Abonenta. Szkody powstałe w wyniku nadużycia pokrywa Abonent.
10. Abonent jest zobligowany do informowania Operatora o znanych mu przypadkach nadużycia zasobów systemu.
11. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczonych usług bez odszkodowania w przypadku, gdy Abonent w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub nie naruszając Regulaminu swoimi umyślnymi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci Operatora.
IV. Abonament.
1. Okres obrachunkowy Operatora rozpoczyna się 1(pierwszego) dnia każdego miesiąca.
2. Abonament opłacany jest z góry. Abonent zobowiązany jest zapłacić abonament według swojego wyboru: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie.
3. Nieopłacony abonament, to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za następny okres obrachunkowy.
4. Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia abonamentu nie później niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu wskazanego w pkt.3 NA KONTO LUB OSOBIŚCIE u Operatora niezależnie od wystawianych faktur VAT.-odstępstwa stanowią postanowienia zawarte w umowie.
5. Operator zastrzega sobie prawo zmian wysokości abonamentu, z wyjątkiem abonamentu zapłaconego z góry za dany okres.
6. Operator nie ma prawa domagać się dopłaty za w pełni opłacony abonament na przyszłe okresy obrachunkowe w przypadku, gdy między datą dokonania wpłaty a terminem końcowym opłaconego abonamentu doszło do wzrostu cen abonamentu.
7. Jeśli Abonent nie zapłaci abonamentu w terminie oznaczonym na fakturze, jego konto zostaje zablokowane oraz zostanie doliczona opłata za odblokowanie konta zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora. Do czasu uregulowania zaległych opłat za okres blokady Operator nalicza Opłaty abonamentowe w pełnej wysokości. Po upływie dwóch okresów obrachunkowych i nie opłaceniu zaległego i bieżącego abonamentu Operator nie jest zobowiązany przechowywać zawartości konta Abonenta na swoim serwerze. Umowa zawarta pomiędzy Abonentem i Operatorem wygasa bez prawa do odszkodowania, a nie uiszczone Opłaty abonamentowe będą mogły być przez Operatora egzekwowane na drodze sadowej.
8. Okres wypowiedzenia umowy zawarty jest w umowie abonamentowej. Dla umów zawartych bezterminowo okres wypowiedzenia może być naliczany od dowolnego-następnego dnia po zawarciu umowy. W sytuacjach szczególnych operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy za porozumieniem stron w terminie i na warun-kach indywidualnie ustalonych z Abonentem. W przypadku nie dotrzymania przez Abonenta warunków niniejszej umowy abonamentowej Operatorowi przysługuje wy-równanie finansowe w wysokości równej ilości nieopłaconych abonamentów naliczanych w trakcie obowiązywania umowy a wiec od daty zawarcia do daty upłynięcia terminu umowy dla umów zawartych na czas określony. Dla umów zawartych bezterminowo ilość abonamentów objętych okresem wypowiedzenia.
9. Abonentowi przysługuje prawo tymczasowego zawieszenia korzystania z usług Operatora. Okres zawieszenia może trwać maksymalnie przez 90 dni. Chęć zawiesze-nia usług Abonent musi zgłosić Operatorowi najpóźniej 14 dni przed planowanym zawieszeniem usług. Zawieszenie usług jest realizowane zawsze od początku okresu rozliczeniowego do daty określonej przez Abonenta jednak nie przez okres dłuższy niż 90 dni. Zawieszenie usług jest płatne z góry (przed zawieszeniem usług). Opłata wynosi 20% wartości sumy zobowiązań Abonenta wobec Operatora przez okres na jaki Abonent wnioskuje o zawieszenie usług. Zawieszenie usług wymaga złożenia do Operatora wniosku na piśmie i uiszczenia w/w opłaty.
10. Zmiana adresu Abonenta i przeniesienie świadczenia usług pod wskazany inny adres łączy się z dodatkowa oplata aktywacyjna zgodnie z obowiązującym cennikiem. Operator ma prawo do indywidualnej oceny kosztów przeniesienia.
11. W przypadku, gdy Abonent otrzyma rachunek, fakturę lub fakturę korygująca zawierająca błędy w danych, zobowiązuje się bezzwłocznie wystawić notę korygująca, bez reklamowania dokumentu płatności lub powiadomić Operatora o zaistniałej pomyłce. W przypadku, gdy błąd wystąpi w pozycjach określonych w 38 ust.1pkt.5-12 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1995r. (Dz.U.Nr154poz.797) Operator bezzwłocznie wystawi fakturę korygująca.
12. Abonent ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych Abonenta zawartych w formularzu umowy w formie pisemnej.
V. Gwarancje i odpowiedzialność Operatora względem Abonenta.
1. Operator gwarantuje, ze usługi świadczone Abonentowi odpowiadać będą zapewnieniom zawartym w niniejszym Regulaminie. W przypadku roszczeń Abonenta doty-czących przedmiotu niniejszej umowy, odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do wysokości abonamentu. Abonentowi przysługuje na drodze reklama-cji zwrot opłaty abonamentowej proporcjonalnie do czasu przerw w dostarczaniu usług. W przypadku gdy Abonent stwierdzi, że jego zdaniem usługi świadczone przez Operatora nie działają jest zobligowany do sprawdzenia czy wina za zaistniałą sytuację nie leży po jego stronie (wyjęta wtyczka urządzeń radiowych z gniada sieciowego, wyjęta lub wykręcona wtyczka kabla sieciowego z komputera, źle skonfigurowane połączenie WiFi, uszkodzony system operacyjny komputera). W przypadku stwier-dzenia przez serwis, że usługa u Abonenta działa odpowiednio a problem leży po stronie Abonenta przez niedopatrzenie bądź uszkodzenie sprzętu Abonenta Operator pobierze opłatę w wysokości 35,00 zł brutto (trzydzieści pięć złotych i 00/100) tytułem nieuzasadnionego wezwania serwisu i może na życzenie Abonenta wykonać od-płatnie czynności serwisowe w celu przywrócenia działania usług na urządzeniach Abonenta. Uszkodzenie sprzętu będącego własnością Abonenta (urządzenia radiowe, komputery) bądź jego utrata, co wiąże się z utrudnionym korzystaniem z usług Operatora (Operator nie jest w tym przypadku winien zaistniałej sytuacji) nie zwalnia Abonenta z dotrzymywania warunków umowy a w szczególności z terminowych płatności wobec Operatora. W przypadku gdy wina za niedziałanie usług świadczonych przez Operatora leży po jego stronie Abonentowi przysługuje zwrot opłaty abonamentowej za doby, w których nie miał on możliwości korzystania z usług. Zwrot opłaty abonamentowej przysługuje Abonentowi, gdy awaria po stronie Operatora trwa dłużej niż 2 doby i jest zgłoszona do Operatora i przez niego stwierdzona a zgłoszenie reklamacji ze strony Abonenta zatwierdzone.
2. Operator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych poprzez swoja Sieć. W związku z tym, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prze-syłanych i przechowywanych informacji.
3. Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji oraz oprogramowania pozyskiwanego z sieci, obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nie możliwością świadczenia usług z przyczyn, na które Operator niema wpływu, lub gdy dostęp do Sieci Operatora został przez niego zablokowany w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie. Dane osobiste Abonenta, w posiadanie których wszedł Operator w następstwie posiadania umowy, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane tylko do tych celów określonych w umowie.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Ocena stosunków pomiędzy Operatorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawach autorskich i pochodnych.